راهنمای Z۳۹.۵۰

2tumr

 

این سند اطلاعات فنی تنظیم خدمات گیرنده های Z39.50 برای استفاده از پایگاه اطلاعات کتابشناختی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را در اختیار کاربران می گذارد.

خدمات دهنده Z39.50 کتابخانه مرکزی از استاندارد Z39.50-1995 روایت ۳ تبعیت می نماید و از زیر خصوصیات bib-1 پشتیبانی می کند.

خدمات ارائه شده عبارت است از:
Initialization
Search
Present

آدرس اینترنتی، بانک اطلاعاتی، برنامه فعالیت، خصوصیات قابل استفاده ارائه شده:

Domain Name: lib.arums.ac.ir
Port: 210
Database: Default
Availability: 24 hours/day; 7days/week

 

راهنمای Z39.50