نمایشگاه تازه های کتاب مرداد ماه ۹۷

نمایشگاه تازه های کتاب ۱۰-۷ مرداد ماه ۹۷، در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید

نمایشگاه تازه های کتاب آبان ماه ۹۷

نمایشگاه تازه های کتاب ۳۰-۲۶ آبان ماه ۹۷، در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید