واحدهای کتابخانه مرکزی

 

بخش ثبت و سازماندهی اطلاعات

بخش امانت و مرجع

بخش پایان نامه، نشریات و سمعی، بصری

بخش سایت کامپیوتری

سالن مطالعه