کارگاه های آموزشی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطب

مستندات

1

پنج شنبه

98/2/5

نوپا

صغری گلمغانی

کارشناسان کتابداری و کارکنان معاونت پژوهشی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

2

سه شنبه

98/2/10

فهرستنویسی و رده بندی (مقدماتی )

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

3

پنج شنبه

98/2/19

جستجوی منابع الکترونیکی BMJ

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

4

چهارشنبه

98/3/8

نوپا

صغری گلمغانی

اعضای هیأت علمی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

5

پنج شنبه

98/3/30

کارگاه فهرستنویسی و رده بندی (پیشرفته)

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

6 چهارشنبه 98/4/5 جستجوی منابع الکترونیکی Web of Scinces و JCR صغری گلمغانی اعضای هیأت علمی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸