کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۲۵۷۸

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

صغری گلمغانی: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گرایش مدیریت اطلاعات

آدرس پست الکترونیکی: s.golmaghani@arums.ac.ir

تلفن: 31552311

 

مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: زینب ایمانی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی ۳۵۳ ایمیل: z.imani@arums.ac.ir

 

مسئول بخش فنی کتابخانه

نام و نام خانوادگی: سهیلا عقیلی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: s.aghili@arums.ac.ir

 

مسئول ثبت و سفارش کتابخانه

نام و نام خانوادگی: زینب ایمانی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی ۳۵۳ ایمیل: z.imani@arums.ac.ir

 

کارشناس بخش فنی کتابخانه

نام و نام خانوادگی: سمیه کاری

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: s.kari@arums.ac.ir

 

کارشناس بخش فنی کتابخانه

نام و نام خانوادگی: سما رنجبر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: s.ranjbar@arums.ac.ir

 

کارشناس بخش فنی کتابخانه

نام و نام خانوادگی: فاطمه فتحی گیوی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: f.fathi@arums.ac.ir

 

کارشناس بخش نشریات وپایان نامه

نام و نام خانوادگی: فرهاد خدایی

کارشناس ریاضی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ ایمیل:  f.khodaei@arums.ac.ir

 

کارشناسان بخش امانت

نام و نام خانوادگی: فرزانه غنی زادگان

کارشناس معارف اسلامی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی:  ۳۵۱ ایمیل: f.ghanizadeh@arums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: زهرا مهمان نواز

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی :۳۵۱ ایمیل: z.mehmannavaz@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۰