برنامه کارگاه های سال ۱۳۹۶

تعداد بازدید:۱۱۲۵

برنامه کارگاه های کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری

نام کارگاه

متعاقباً اعلام میگردد

کتابدار پژوهشی

۱۳۹۶/۹/۲

کتابدار بالینی

۱۳۹۶/۱۰/۱۴

کارگاه نرم افزار کوها

 

کارگاههای ذیل جهت کارکنان شاغل در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های مراکز تابعه دانشگاه می باشد.

محل برگزاری

ساعت شروع

تاریخ برگزاری

مدرس

نام کارگاه

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

۱۲-۸

۲۲/‏۴/‏۹۶

دکترکمال ابراهیمی

روشهای جستجوی منابع الکترونیک فارسی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

۱۲-۸

۲۷/‏۴/‏۹۶

دکترکمال ابراهیمی

روشهای جستجوی منابع الکترونیک انگلیسی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹