شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی IR- ۲۰۰۳۵۰۰۰۳

 

نشریات و پایگاه‌های الکترونیکی:

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه: diglib@arums.ac.ir