مسئولین مدیریت بحران در دانشگاه و کتابخانه

تعداد بازدید:۷۳

 

مسئول مدیریت بحران در دانشگاه 

عادل صادقی

09141500115

نمابر: 04533259014

مسئول مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی دانشگاه

زینب ایمانی

04533510062

 

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۱