رئیس و کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۴۸۳۸

 

 سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه

 نام ونام خانوادگی: کمال ابراهیمی

 دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

 تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ ایمیل: k.ebrahimi@arums.ac.ir

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی:   

 5618953141

شرح وظایف

 مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه

 نام و نام خانوادگی: زینب ایمانی

 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی ۳۵۳ ایمیل: z.imani@arums.ac.ir

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی: 

 5618953141

 شرح وظایف

 مسئول بخش فنی کتابخانه

 نام و نام خانوادگی: سهیلا عقیلی

 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: s.aghili@arums.ac.ir

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی: 

 5618953141

 شرح وظایف

 کارشناس بخش فنی کتابخانه

 نام و نام خانوادگی: حمیده علی اکبری

 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: h.aliakbari@arums.ac.ir

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی: 

 5618953141

 شرح وظایف

 کارشناس بخش نشریات و پایان نامه

 نام و نام خانوادگی: فرهاد خدایی

 کارشناس ریاضی

 تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ ایمیل: f.khodaei@arums.ac.ir

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی:

 5618953141

 شرح وظایف

 کارشناس بخش امانت

 نام و نام خانوادگی: فرزانه غنی زادگان

 کارشناس معارف اسلامی

 تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی:  ۳۵۱ ایمیل: f.ghanizadeh@arums.ac.ir

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی:

 5618953141

 شرح وظایف

 کارشناس بخش امانت

 نام و نام خانوادگی: فاطمه فتحی 

 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی: ۳۵۱ ایمیل: f.fathi@arums.ac.ir

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی: 

 5618953141

 شرح وظایف

 کارشناس بخش مشاوره اطلاعاتی و مسئول وب سایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال

 نام و نام خانوادگی: زهرا مهمان نواز

 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی:  ۳۵۱ ایمیل: z.mehmannavaz1@gmail.com

 آدرس پستی: اردبیل- خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی- کد پستی:    

 5618953141 

 شرح وظایف

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲