بخش ثبت و سازماندهی اطلاعات

تعداد بازدید:۵۳۴

بخش ثبت کتابخانه مرکزی

در این بخش به عنوان مهمترین بخش نگهداری سوابق مالی تمام کتب اهدائی و خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی در دفاتر جداگانه ثبت می شود، در این بخش همچنین اسناد کتب فرسوده، بلااستفاده و تاریخ گذشته که توسط کتابخانه مرکزی از مجموعه خارج و وجین می شود از دفاتر ثبت حذف می گردند.


بخش فهرست نویسی

هدف اصلی فهرست نویسی برقراری نظمی است که به مراجعه کننده کمک می کند تا بتواند به سهولت کتاب مورد نیاز خود را در کتابخانه بیابد. به عبارت بهتر، هدف از فهرست نویسی، تهیه شناسنامه برای مجموعه منابع کتابخانه (اعم از کتاب و دیگر شکل های منابع) می باشد.

بخش فهرست نویسی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در حال حاضر 3 کتابخانه دانشکده ای و ۵ کتابخانه مرکز آموزشی- درمانی، را تحت پوشش قرار می دهد

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰