عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال ۱۴۰۰ (شش ماهه اول و دوم)

تعداد بازدید:۹۴

عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال 1400 (شش ماهه اول)

 1. برگزاری 7 کارگاه برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان و کتابداران توسط کتابخانه مرکزی
 2. ارائه خدمات به مراجعین در بخش امانت
 3. ارائه خدمات به مراجعین در سایت کامپیوتر، بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی
 4. بازدید دوره ای از کتابخانه های اقماری
 5. ثبت، فهرستنویسی و رده بندی کتابهای خریداری شده، بصورت متمرکز در کتابخانه مرکزی
 6. بارگذاری اطلاعات کتابشناختی کتابهای فهرستنویسی شده در نرم افزار کتابخانه ای Koha
 7. آماده سازی کتابها
 8. ارسال کتابهای خریداری شده به کتابخانه های اقماری
 9. وارد نمودن اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه ای Koha
 10. فهرست نویسی موضوعی پایان نامه ها
 11. ثبت نام و تسویه حساب دانشجویان
 12. انبار گردانی و وجین کتابها
 13. پیگیری پیشرفت ساخت ساختمان جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه
 14. بروز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتالی دانشگاه
 15. آموزش کارکنان کتابخانه های بیمارستانی و همکاری در رده بندی قفسه ها زیرنظر کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی
 16. همکاری کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی در ثبت اطلاعات طرح ها و پایان نامه ها در سامانه جامع پژوهانه   

عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال 1400 (شش ماهه دوم)

 1. استخراج اطلاعات مجموعه کتابخانه های دانشگاه جهت ارسال به کتابخانه ملی
 2. تهیه اطلاعات مربوط به فعالیت های برنامه عملیاتی
 3. بروز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی، دیجیتال
 4. راه اندازی صفحه اینستاگرام کتابخانه مرکزی دانشگاه
 5. ثبت نام و تسویه حساب دانشجویان
 6. مکاتبه با کتابخانه ها ی تابعه و پی گیریهای لازم در خصوص اعلام نیاز کتب مورد نیاز جهت خرید از نمایشگاه
 7. خرید کتب از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
 8. کنترل و چک نمودن کتب خریداری شده و پی گیریهای لازم در خصوی کسری کتب.
 9. فهرستنویسی و رده بندی کتب خریداری شده.

عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال ۱۴۰۰ (شش ماهه اول و دوم) pdf

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۱