برنامه کارگاه های سال ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۱۲۱۴

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطبان

محل برگزاری

 

۱

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۳۹۷/۰۵/۰۳

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

کارشناسان علم سنجی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۲

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۴/۰۴

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۳

یکشنبه

۱۳۹۷/۰۵/۰۷

کارگاه بارگذاری Eprints

صغری گلمغانی

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۴

دوشنبه

۱۳۹۷/۰۵/۱۵

کارگاه Up To Date

دکتر عیسی زاده

هیأت علمی

مراکز آموزشی درمانی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۵

چهارشنبه

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha (مقدماتی)

سهیلا عقیلی

کارشناسان بخش فنی و مسئولین کتابخانه

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۶

دوشنبه

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

کارگاه Clinical Key

دکتر عیسی زاده

هیأت علمی

مراکز آموزشی درمانی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۷

سه شنبه

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

کارگاه (نوپا) نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران

صغری گلمغانی

هیأت علمی

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۸

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی PubMed , Scopus , Web of Sciences , JCR,

صغری گلمغانی

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۹

یکشنبه

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

صغری گلمغانی

کارشناسان علم سنجی

سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۰

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۸/۰۳

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی Sciences Direct

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۱

شنبه

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha (پیشرفته)

سهیلا عقیلی

کارشناسان بخش فنی و مسئولین کتابخانه

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۲

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

کارگاه کتابدار پژوهشی

صغری گلمغانی

کارشناسان کتابداری

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۳

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی PubMed, Scopus

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۴

پنج شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

کارگاه بارگذاری Eprints

صغری گلمغانی

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۱۵

پنج شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۲۰

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹