برنامه کارگاه های سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۱۹۴۷

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطب

مستندات

پنج شنبه

98/2/5

نوپا

صغری گلمغانی

کارشناسان کتابداری و کارکنان معاونت پژوهشی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

سه شنبه

98/2/10

فهرستنویسی و رده بندی (مقدماتی)

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

پنج شنبه

98/2/19

جستجوی منابع الکترونیکی BMJ

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

چهارشنبه

98/3/8

نوپا

صغری گلمغانی

اعضای هیأت علمی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

پنج شنبه

98/3/30

کارگاه فهرستنویسی و رده بندی (پیشرفته)

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

چهارشنبه 98/4/5 جستجوی منابع الکترونیکی Web of Scinces و JCR صغری گلمغانی اعضای هیأت علمی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

چهارشنبه 98/5/16 جستجوی بانک اطلاعاتی PubMed صغری گلمغانی کارشناسان کتابداری و پژوهش

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

98/6/3

98/6/4

98/6/5

کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک اطلاعاتی Web of Science, Scopus, Science Direct صغری گلمغانی اعضای هیأت علمی , کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

چهارشنبه 98/6/13 کارگاه کتابدار پژوهشی صغری گلمغانی کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

چهارشنبه

پنج شنبه

98/9/13

98/9/14

کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی بالینی

OVID, ClinicalKey, UpToDate

دکتر علی رشیدی اعضای هیأت علمی , کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

چهارشنبه

پنج شنبه

98/9/20

98/9/21

کارگاه رفرنس نویسی Mendeley

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رزیدنت

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹