برنامه کارگاه های سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۲۸

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطب

مستندات

1 دوشنبه 1400/3/10 کارگاه اخلاق حرفه ای کتابداران
صغری گلمغانی کارکنان کتابخانه ها

اسلایدهای کارگاه

برنامه کارگاه

لیست شرکت کنندگان

2

پنج شنبه 1400/3/20

کارگاه سامانه اتوماسیون کتابخانه ای Koha

سهیلا عقیلی

دانشجویان و کارکنان بخش امانت

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

3

پنج شنبه

1400/3/27

کارگاه ترجمان دانش دکتر سهیلا مولائی

هیأت علمی و کارشناسان پژوهش

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۰